szkolenia

Trendy cenowe w analizie rynku i wycenie nieruchomości (kurs REx03)

Termin szkolenia: 07 kwiecień 2011

 

Biuro MJN we współpracy z RealExperts.pl
zapraszają w dniach


7-8 kwietnia 2011 r. do Poznania (Malta)
na dwudniowe, 15 godzinne szkolenie


Trendy cenowe w analizie rynku i wycenie nieruchomości
(Kurs REx03)


Szkolenie poświęcone będzie niezwykle aktualnemu w dzisiejszym stanie rynku zagadnieniu ruchów cen nieruchomości, trendom różnego typu, fazom ruchów i cyklom występującym na rynku, wskaźnikom stanu rynku, detekcji i pomiarowi zmian cen oraz aktualizacji cen nieruchomości ze względu na trendy występujące na rynku.
Szkolenie będzie miało charakter wykładu ilustrowanego przykładami na podstawie rzeczywistych danych rynkowych oraz na żywo, krok po kroku dokonywanymi analizami trendów dla różnego rodzaju rynków.

Gospodarz i organizator szkolenia:
Janusz Nowak
rzeczoznawca majątkowy, właściciel Biura MJN
oficjalny dystrybutor w Polsce programu do analiz XLStat


Wykładowca: 
Tomasz Kotrasiński
rzeczoznawca majątkowy, wspólnik firmy RealExperts.pl
autor m.in. bloga metodologicznego http://kotrasinski.blogspot.com


Miejsce szkolenia:
Maltańskie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne w Poznaniu

ul. Wiankowa 3, tam też nocleg w domkach


Program szkolenia jest dedykowany przede wszystkim rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami oraz zarządcom nieruchomościami, także innym osobom zajmującym się profesjonalną analizą danych rynku nieruchomości.
Zgodnie z treścią art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, program został zgłoszony do Ministerstwa Infrastruktury.

Przy omówieniu podstawowych pojęć statystycznej analizy danych wykorzystywanych w analizie rynku i wycenie nieruchomości, szczególnie zostaną poruszone następujące tematy:

1. Rodzaje zmian poziomu cen na rynkach nieruchomości, ich detekcja i pomiar - 4h
Trendy cenowe, cykle i zmiany poziomu cen związane ze zmianami na rynku nieruchomości. Fazy i składowe cykli i trendów cen. Rodzaje trendów cenowych: trend liniowy, trend multiplikatywny, trendy nieliniowe. Reprezentacja danych właściwa dla analizy trendów: ceny jednostkowe i całkowite, ceny w postaci prostej i logarytmicznej, średnie mediany i średnie geometryczne cen. Wskaźniki dynamiki zmiany cen dla trendów liniowych i nieliniowych. Powiązania pomiędzy różnymi wskaźnikami dynamiki cen.

2. Analiza trendów cenowych na rynku i aktualizacja cen ze względu na trendy - 4h
Dobór danych, rynków i sektorów rynku. Zagadnienie liczby danych do analizy. Rynki głębokie i płytkie. Rynki spójne i rozproszone. Zagadnienie obserwacji odstających i wpływowych. Wykrywanie punktów zwrotnych i dobór charakterystyki trendu dla różnych okresów. Dokładność określenia wskaźników dynamiki rynku. Aktualizacja cen dla trendów liniowych i nieliniowych. Działanie na cenach zaktualizowanych i czas transakcji jako cecha wbudowana do modelu szacowania. Przeszacowywanie wyników wyceny dla dowolnych dat okresu objętego analizą trendu.

3. Przykłady analizy trendu dla rzeczywistych danych rynkowych - 7 h
Analiza trendów dla różnych funkcjonalnie, typologicznie i lokalizacyjnie rynków. Trendy cen nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, nieruchomości na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych, nieruchomości komercyjnych i użytkowych. Trendy cen na rynkach wzrostowych i spadkowych.

Harmonogram zajęć:

 
 
Podczas zajęć zapewniona będzie możliwość podłączenia komputera do sieci elektrycznej.
Koszt szkolenia wraz z noclegiem, wyżywieniem, materiałami: 1.150 + VAT zł za osobę.

Zgłoszenia z tematem postu „Zgłoszenie na szkolenie REX03
proszę przysyłać na adres e-mailowy Biura MJN: biuromjn@wp.pl
z podaniem imienia i nazwiska osób zgłaszanych na szkolenie i danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
W przypadku uczestników szkolenia będących rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami w obrocie nieruchomości lub zarządcami nieruchomości z podaniem odpowiednio numeru uprawnień lub licencji.

Należność proszę wpłacać przelewem na konto bankowe:

Biuro MJN – Janusz Nowak
ul. Rożka 4
64-200 Wolsztyn

Numer rachunku:
BZ-WBK 1 Oddział w Wolsztynie

60 1090 1607 0000 0000 6002 7397
(z dopiskiem w tytule przelewu: "REx03".

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń lub innych nieprzewidzianych okoliczności zastrzegamy sobie prawo odwołania szkolenia lub przeniesienia na inny termin - o zmianach zawiadamiamy pisemnie.

zapraszają serdecznie:
Janusz Nowak i Tomasz Kotrasiński

 

TAGI