szkolenia

Metody analizy danych w wycenie i analizie rynku nieruchomości z wykorzystaniem XLStat (kurs REx02)

Termin szkolenia: 04 październik 2009

RealExpertsTM S.K.A. zaprasza w dniach

4-7 października 2009 r.
do Lipowej k. Żywca

(
Hotel Zimnik)

na szkolenie:

Metody analizy danych w wycenie i analizie rynku nieruchomości z wykorzystaniem XLStat -
dodatku do MS Excel

(kurs REx02)


Forma szkolenia: 


Kurs wyjazdowy czterodniowy 
24 godz. lekcyjne
Prezentacja funkcji programu
XLStat

+ warsztaty z pracą na włanym laptopie

 

Opłata za kurs wraz z noclegami, wyżywieniem, materiałami szkoleniowymi i dedykowanymi arkuszami: 1950 zł/os.
Członkowie
Polskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych
oraz
Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego


10% zniżki (zniżki się nie sumują ani nie mnożą).

 

 

Uwaga! Na kursie tylko 25 miejsc!
O kolejności zgłoszeń decyduje kolejność dokonanych wpłat
Miejsca na kursie można rezerwować wcześniej, wpłacając min. 50% opłaty
do dnia 01 lipca br. Reszta opłaty do 20 września 2009 r.

 

Detale organizacyjne

Potwierdzenie_REx02_4-7_października


Treść szkolenia:

 
Szkolenie w formie warsztatów z pracą na własnym laptopie, na których można krok po kroku poznać i opanować funkcjonalność XLStat – programu do statystycznej analizy danych, będącego specjalizowanym dodatkiem do arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Udział w warsztatach powinien dać ich uczestnikowi kompetencję w zakresie wykonywania podstawowych analiz w zakresie danych rynku nieruchomości i wyceny, takich jak: statystyki rynku, analiza rozkładów, badanie podobieństwa obiektów i porównywalności rynków, uchwycenie związków między zjawiskami rynkowymi i określenie ich wymiaru, regresja liniowa prosta i wieloczynnikowa dla zmiennych ilościowych i jakościowych, elementy regresji nieliniowej.
W efekcie uczestnik warsztatów będzie potrafił, na podstawie posiadanych danych rynkowych różnych typów (dane ofertowe, dane transakcyjne, czynsze), dokonać analizy takich niezbędnych w analizie rynku parametrów jak:

  •  
    analiza wpływu poszczególnych czynników (cech rynkowych) zarówno ilościowych (np. powierzchnia, stan techniczny itp.) jak i jakościowych (np. lokalizacja, typ obiektu, uw/własność itp.) na kształtowanie się cen, analiza ich wzajemnego powiązania i istotności oraz analityczne określenie wagi poszczególnych cech rynkowych.
  •  
    określenie rzeczywistej rozpiętości cenowej rynku (ΔC) wynikającej z zaobserwowanego przedziału zmienności analizowanych cech rynkowych – wyliczona ΔC wynikająca z Cmin i Cmax dla nieruchomości o wszystkich najlepszych i najgorszych cechach w ramach obserwowanej ich zmienności na rynku.
  •  
    zbudowanie, na podstawie określonych w drodze analizy parametrów, modelu kształtowania się cen i wartości nieruchomości w zależności od ich cech rynkowych (modelu wyceny), określenie jego sprawności poprzez zbadanie stopnia wyjaśnienia przez zbudowany model obserwowanej zmienności cen (R2), średniego bezwzględnego (RMSE) i względnego (MAPE) błędu szacowania oraz dokonanie wyceny zgodnie ze zbudowanym modelem szacowania.

Zbudowanie modelu szacowania pozwoli także m.in. na identyfikację w posiadanych zasobach danych odstających, które mogą w efekcie być przedmiotem bardziej szczegółowej analizy co do uwzględnienia w ich przypadku dodatkowych czynników (cech) mających wpływ na ich zachowanie bądź identyfikacji warunków rynkowych zawarcia transakcji.


Szkolenie obejmuje następujące moduły:


1. Tłumaczenie wszystkich menu, opcji, poleceń i komunikatów XLStata
z ilustrowaną instrukcją obsługi programu

XLStat jest nakładką na Excela w językach obcych, co utrudnia jego wykorzystanie i poznanie jego funkcji i działania w Polsce.

Potrzebna więc jest krótka ilustrowana instrukcja działania programu po polsku, wyjaśniająca jego menu, ustawienia, opcje pracy itp. Powinno to zaspokoić wadę braku polonizacji, zwłaszcza że, z doświadczenia można stwierdzić, że po zrozumieniu i opanowaniu odpowiednich terminów w języku angielskim praca z programem staje się wystarczająco komfortowa dla codziennej pracy z nim. 


Przewidziane są ewentualnie są także filmiki (zapisy ekranowe) pokazujące działanie programu w jego podstawowych funkcjach (wprowadzanie danych itp.).


2. Krótkie wyjaśnienie wszystkich poszczególnych pojęć i procedur stosowanych w poszczególnych analizach wykonywanych przez XLStata ze słownikiem pojęć statystycznych

Większość procedur statystycznych i numerycznych stosowanych w XLStacie, jest po prostu nie znana rzeczoznawcom i analitykom rynku. Często wiedzą oni w ogóle, że istnieją wygodne i ścisłe procedury, które potrafią odpowiedzieć na ich pytania. Trzeba przynajmniej hasłowo je przedstawić. Nie zastąpi to podręcznika statystycznej analizy danych ale przybliży i zilustruje najważniejsze i najczęściej używane procedury analizy danych używane w programie, takie jak porównywanie różnych prób danych, badanie istotności statystycznej różnic pomiędzy średnimi, badanie podobieństwa obiektów (nieruchomości) na podstawie hierarchicznego grupowania ze względu na cechy, analiza dyskryminacyjna itp.3. Szczegółowe przedstawienie tych procedur statystycznych, które są szczególnie przydatne w analizie rynku i wycenie nieruchomości z przedstawieniem działania każdej z tych analiz na konkretnych przykładach liczbowych obrazujących ich działanie

 

Znajomość pewnej procedury statystycznej to jedno, a wiedza gdzie i dlaczego, a przede wszystkim jak zastosować pewne procedury w analizach rynku nieruchomości i wycenie to drugie. Ta część przedstawia najważniejsze procedury i wyjaśniałaby w jaki sposób zastosować je do zagadnień analizy i wyceny rynku nieruchomości.
Jądrem tej części kursu jest szczegółowe przedstawienie zastosowania technik regresyjnych, takich jak regresja liniowa prosta i wieloczynnikowa dla cech ilościowych, regresja dla cech jakościowych ANOVA oraz cech ilościowych i jakościowych ANCOVA oraz elementy analizy regresji nieliniowej.
Warsztaty pokażą jak dokonywać tego typu analiz mających na celu określenie współzależności zjawisk rynkowych - cen i cech oraz cech ze sobą, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.
Możliwe jest badanie związków cech i cen ale także badanie związków pomiędzy cechami, np. pomiędzy lokalizacją i jakością zabudowy, powierzchnią zabudowań i powierzchnią gruntu, pomiędzy intensywnością zabudowy i jej stanem technicznym albo pomiędzy formą władania i typem nieruchomości. Każda taka analiza potrafi odpowiedzieć na pewne zagadnienie analizy rynku nieruchomości, które jest przydatne dla zrozumienia struktury rynku albo preferencji jego uczestników.
Warsztaty pokażą na konkretnych przykładach etapy budowania modelu analizy rynku takie jak dobór i przekształcenia zmiennych, analiza i eliminacja danych odstających, badanie istotności i dopuszczalności cech, badanie sprawności modelu szacowania.
W efekcie uczestnik warsztatów będzie potrafił zbudować i przeanalizować model zależności pomiędzy obserwowanymi czynnikami (cechami) i cenami (lub innymi cechami), określić jego skuteczność i dokładność i zastosować jako podstawę wyceny.

4. Zestaw arkuszy Excela wspomagających i ułatwiających analizę do wykorzystania razem z XLStatem

W związku z tym, że XLStat jest narzędziem ogólnym, przeznaczonym do przeprowadzania dowolnych analiz statystycznych z dowolnej dziedziny, dla uczestników warsztatów pomocą będą specjalnie napisane arkusze wspomagające, które wykorzystując wyniki analiz XLStata „transofmowć" je będą na język z zakresu analizy rynku nieruchomości i wyceny oraz przedstawiać wyniki w taki sposób, żeby mogły być łatwo wykorzystane w wycenie bez potrzeby każdorazowego wykonywania tych czynności ręcznie.
Przewidziane są arkusze wspomagające dla waloryzacji lokalizacji i innych cech jakościowych, określania wag cech rynkowych, rozstępu cenowego rynku (ΔC) dla obiektów o wszystkich cechach najgorszych i najlepszych oraz moduły wspomagające dla wyceny.
5. Konkretną, krok po kroku, szczegółową analizę kilku podstawowych przypadków i analiz pokazującą sposób postępowania dla danych związany z rozwiązywaniem poszczególnych związanych z tym problemów

 

Znając sens pewnych procedur, wiedząc które i po co należy zastosować, trzeba jeszcze wiedzieć konkretnie jak to zrobić, jak zbudować model szacowania, jak go zweryfikować i zinterpretować jego wyniki. Tego można sie nauczyć jedynie poprzez praktykę. Ta część obejmuje przedstawienie kilku analiz i wycen z zastosowaniem ww. procedur i dodatkowych arkuszy, z wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych kroków analizy, postępowania w doborze i analizie danych i prezentacji wyniku.
Razem, przez wszystkich uczestników, na ich komputerach, wykonywane będą analizy rynku i wyceny, rozpatrywane trudności, znajdywane rozwiązania, porównywane wyniki. Będzie się można przekonać co da się zrobić łatwo, co zrobić jest trudno, co można, czego nie można. Pomocą służyć będę m.in. specjalnie dobrane przykłady, w których będą występować trudności, z którymi w analizie rynku i wycenie przyjdzie się borykać w realnej pracy.

 


Każdy z uczestników warsztatów otrzymuje:

 

1. krótką ilustrowaną instrukcję obsługi XLStata z materiałami multimedialnymi.
2. ilustrowane opracowanie dotyczące wyjaśnienia sensu i znaczenia najważniejszych pojęć i terminów statystycznych używanych przez XLStata z przykładami i opis stosowanych przez XLStat procedur i analiz statystycznych i wyjaśnienia ich znaczenia.
3. ilustrowane opracowanie dotyczące szczegółowego przedstawienia tych analiz i procedur XLStata, które mają najistotniejsze znaczenie dla analizy rynku i wyceny nieruchomości.
4. zestaw pomocniczych arkuszy pomagających w pracy z XLStatem i automatyzujących niektóre działania i analizy.
5. ilustrowane opracowanie pokazujące „krok po kroku" wykonanie kilku najistotniejszych które analiz i wycen, mogących być wykorzystane w pracy rzeczoznawcy majątkowego.
6. 6-miesięczną licencję na aktualizację wszystkich materiałów warsztatów tego poziomu, jakie zostaną zaktualizowane w tym czasie.

 

Wszystkie materiały przygotowane licencyjnie i imiennie dla każdego uczestnika warsztatów, do wykorzystania wyłącznie przez niego i pod warunkiem podpisania zobowiązania nieudostępniania ich nikomu innemu, z zastrzeżeniem kar umownych w wypadku naruszenia warunków udzielonej licencji.

Do uczestnictwa w kursie nie jest niezbędne zakupienie programu XLStat, ponieważ ze strony www.xlstat.com

można pobrać w pełni funkcjonalną 30-dniową wersję trial.
Uwaga! po zainstalowaniu triala i minięciu 30-dniowego okresu próbnego nie da się go zainstalować ponownie bez reinstalacji całego systemu na komputerze! Żeby go uruchomić trzeba wykupić wtedy licencję.

 

***

 

Program warsztatów obejmuje oczywiście tyko cześć problematyki, która jest bardzo rozległa i wymaga szczegółowego przedstawienia i przećwiczenia, które zawarte może być w ewentualnych warsztatach o charakterze czysto ćwiczeniowym z pracą m.in. na materiałach dostarczonych przez uczestników.

Ewentualne warsztaty poziomu II., miałby charakter już czysto warsztatowy i obejmowałby odpowiednio przygotowane i ustrukturyzowane całe analizy do wykorzystania bezpośrednio w tekście opinii i operatów jako jego części składowe obejmujące gotowe schematy analiz i wycen, wzorce grafiki, moduły semantyczne (słowne) opisu wyników liczbowych.


 

RealExpertsTM
Kotrasiński, Nurek i Wspólnicy
spółka komandytowo-akcyjna

 


 

 


 

TAGI