prawo

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r.w sprawie warunków udzielania zezwoleń na wykonywanie planów urządzenia lasu

Dz.U.2005.256.2151

Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


 

 


 

§ 1. Rozporządzenie określa:
  1)   szczegółowe wymagania w sprawie spełnienia warunków udzielania zezwoleń, o których mowa w art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  2)   szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie planów urządzenia lasu, zwanego dalej "zezwoleniem";
  3)   dokumenty niezbędne do wydania zezwolenia;
  4)   wzór wniosku o wydanie zezwolenia.


 

§ 2. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie zezwolenia, zwany dalej "wnioskodawcą", zakresem świadczonych usług powinien obejmować wykonywanie planów urządzenia lasu.


 

§ 3. Wnioskodawca powinien w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku sporządzić co najmniej 2 plany urządzenia lasu lub opracowania o podobnym charakterze.


 

§ 4. 1. Wnioskodawca powinien dysponować wyposażeniem technicznym niezbędnym do terminowego i prawidłowego wykonywania planów urządzenia lasu, zwanym dalej "wyposażeniem technicznym".
2. Wyposażenie techniczne obejmuje:
  1)   przyrządy do pomiaru wysokości drzew z dokładnością do 0,5 metra;
  2)   dalmierze lub taśmy;
  3)   średnicomierze (zrektyfikowane) z podziałką o dokładności 1 milimetra;
  4)   teodolity busolowe;
  5)   odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej (GPS);
  6)   świdry przyrostowe;
  7)   komputery wraz z zainstalowanym licencjonowanym oprogramowaniem potrzebnym do wykonywania prac urządzeniowych.


 

§ 5. Wnioskodawca powinien zatrudniać osoby posiadające:
  1)   wykształcenie wyższe o kierunku leśnictwo, geografia lub biologia oraz co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracach nad sporządzaniem planów urządzenia lasu lub
  2)   wykształcenie średnie leśne oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie w pracach nad sporządzaniem planów urządzenia lasu.


 

§ 6. 1. Wnioskodawca załącza do wniosku o wydanie zezwolenia:
  1)   uwierzytelnioną kopię odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wydanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
  2)   uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON, o ile posiada;
  3)   uwierzytelnioną kopię decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej lub innego numeru identyfikacyjnego, o ile posiada;
  4)   pełnomocnictwo do reprezentacji wnioskodawcy, jeżeli zostało udzielone.
2. Wnioskodawca załącza do wniosku o wydanie zezwolenia uwierzytelnione kopie, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, o ile dotyczą go obowiązki, których spełnienie dokumenty te potwierdzają.


 

§ 7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia jest określony w załączniku do rozporządzenia.


 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego (Dz. U. Nr 69, poz. 452).


 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 

______
1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462.


 

ZAŁĄCZNIK  


 

WZÓRWNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wykonywanie planów urządzenia lasu


 

I. Dane wnioskodawcy


1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa wnioskodawcy1)
2. Miejsce zamieszkania wnioskodawcy/siedziba wnioskodawcy/adres zakładu wnioskodawcy1)
3. Numer REGON wnioskodawcy2)
4. Numer NIP wnioskodawcy2)
5. Inny numer identyfikacyjny wnioskodawcy2)
6. Miejsce dotychczas świadczonych usług przez wnioskodawcę
7. Zakres usług świadczonych przez wnioskodawcę


 

II. Informacje o stanie zatrudnienia


1. Liczba zatrudnionych osób


 

III. Wykaz osób wykonujących i nadzorujących prace urządzeniowe


 

A. Osoby wykonujące prace urządzeniowe


Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Staż pracy Zakres wykonywanych czynności
1        
2        


 

B. Osoby nadzorujące prace urządzeniowe


Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Staż pracy Zakres wykonywanych czynności
1        
2        

 

IV. Opis wyposażenia technicznego wnioskodawcy


Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba sztuk
1 Przyrządy do pomiaru wysokości drzew z dokładnością do 0,5 metra  
2 Dalmierze lub taśmy  
3 Średnicomierze (zrektyfikowane) z podziałką o dokładności 1 milimetra  
4 Teodolity busolowe  
5 Odbiorniki systemu nawigacji satelitarnej (GPS)  
6 Świdry przyrostowe  
7 Komputery wraz z zainstalowanym licencjonowanym oprogramowaniem potrzebnym do wykonywania prac urządzeniowych, w szczególności do opracowywania leśnych map numerycznych  


 

V. Informacja o doświadczeniu wnioskodawcy w wykonywaniu planów urządzenia lasu


Lp. Rodzaj opracowania
Rodzaj opracowania
o podobnym
charakterze
Obiekt, dla którego sporządzono
opracowanie
Data sporządzenia opracowania
1
Plan urządzenia lasu/opracowanie
o podobnym
charakterze1)
     
2
Plan urządzenia lasu/opracowanie
o podobnym
charakterze1)
     

.................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wnioskodawcy)


 

VI. Załączniki do wniosku


 

1. ...................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................................................
4. ...................................................................................................................................................................................
_________________________________
1) Niepotrzebne skreślić.
2) O ile wnioskodawcy dotyczy obowiązek jego uzyskania.

TAGI