prawo

Rozporządzenie Ministra Śródowiska z 20 grudnia 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu

Dz.U.2005.256.2151

Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


 

 


 

§ 1. 1. Przy sporządzaniu planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu uwzględnia się:
  1)   wymogi hodowli, ochrony, urządzania, ochrony przeciwpożarowej i użytkowania lasu;
  2)   wymogi ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony różnorodności biologicznej;
  3)   potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
  4)   zasady prowadzenia gospodarki leśnej w lasach ochronnych;
  5)   istniejący i planowany w aktach prawa miejscowego sposób zagospodarowania lasu i jego otoczenia;
  6)   potrzeby racjonalnego kształtowania i ochrony zasobów wodnych.
2. Uproszczony plan urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu sporządza się na okres 10 lat.


 

§ 2. W przypadku lasów stanowiących własność Skarbu Państwa plan urządzenia lasu sporządza się dla:
  1)   wszystkich lasów nadleśnictwa;
  2)   każdego lasu będącego w użytkowaniu wieczystym na mocy odrębnych przepisów,
  3)   każdego innego lasu niż te, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i dla którego istnieje obowiązek jego sporządzenia.


 

§ 3. 1. Dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, na terenie której znajduje się nadleśnictwo, o którym mowa w § 2 pkt 1, zleca do Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej sporządzenie planu urządzenia lasu.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie później niż na 15 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowego planu urządzenia lasu.
3. Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia planu urządzenia lasu, ustalone w umowie zawartej pomiędzy Lasami Państwowymi a Biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, powinno uwzględniać rzeczywiste koszty ponoszone przez to przedsiębiorstwo państwowe przy sporządzaniu planu urządzenia lasu.


 

§ 4. Tryb sporządzania planu urządzenia lasu obejmuje przeprowadzenie czynności:
  1)   inwentaryzacyjnych;
  2)   analitycznych;
  3)   programowych.


 

§ 5. W ramach czynności inwentaryzacyjnych, o których mowa w § 4 pkt 1, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje:
  1)   opis siedlisk leśnych wynikający z analizy glebowej i fitosocjologicznej, mający stanowić podstawę planowania hodowlanego;
  2)   opis taksacyjny lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający:
a)  dokładną lokalizację drzewostanu z podaniem:
–  nazwy nadleśnictwa, obrębu leśnego, leśnictwa, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku lasów, o których mowa w § 2 pkt 1,
–  nazwy urządzanego lasu, numeru oddziału, litery pododdziału, województwa, powiatu i gminy - w przypadku lasów, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3,
b)  informację o rodzaju użytku gruntowego i jego powierzchni,
c)  opis siedlisk leśnych uwzględniający informacje o terenie, glebie, pokrywie gleby i runie leśnym,
d)  cele gospodarowania:
–  hodowlany - w postaci gospodarczego typu drzewostanu lub typu lasu,
–  techniczny - w postaci wieku dojrzałości rębnej drzewostanu,
e)  opis funkcji lasu,
f)  opis drzewostanu, w szczególności udział gatunkowy, wiek, stan i budowę drzewostanu, stopień pokrycia powierzchni, występujące osobliwości przyrodnicze oraz inne cechy charakterystyczne dla środowiska przyrodniczego lub ważne dla gospodarki leśnej,
g)  elementy charakterystyki lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wyrażone w postaci liczbowej, uwzględniające:
–  średnie wymiary drzew,
–  bonitację drzewostanów,
–  miąższość grubizny,
–  przyrost miąższości grubizny,
h)  planowane czynności gospodarcze;
  3)   dane dotyczące powierzchni i miąższości dla poszczególnych klas wieku drzewostanów ujęte tabelarycznie według:
a)  gatunków drzew w drzewostanie,
b)  typów siedliskowych lasu,
c)  klas bonitacji drzewostanów,
d)  funkcji lasów, w szczególności funkcji lasów ochronnych;
  4)   wykaz powierzchni lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia po ustaleniu stanu władania gruntami w urządzanym lesie, z podaniem rodzajów użytków gruntowych oraz województwa, powiatu i gminy;
  5)   mapę gospodarczą lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, w skali nie mniejszej niż 1:5.000, wykonaną na podstawie ewidencyjnej mapy numerycznej lub na podstawie kopii ewidencyjnej mapy analogowej gruntów i budynków nadleśnictwa lub innego urządzanego lasu wraz z wypisem z rejestru gruntów;
  6)   ogólny opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia według stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zawierający dane dotyczące:
a)  ich lokalizacji,
b)  dotychczasowej gospodarki leśnej,
c)  warunków przyrodniczych produkcji leśnej, z uwzględnieniem rozpoznania siedlisk leśnych,
d)  warunków ekonomicznych produkcji leśnej,
e)  stanu zasobów leśnych, z uwzględnieniem analizy ekonomicznej;
  7)   zestawienia powierzchni wynikające z opisu, o którym mowa w pkt 2, w szczególności:
a)  zestawienie powierzchni według rodzaju użytków gruntowych,
b)  zastawienie powierzchni według czynności gospodarczych, o których mowa w pkt 2 lit. h.


 

§ 6. W ramach czynności analitycznych, o których mowa w § 4 pkt 2, dokonuje się analizy dotychczasowej gospodarki leśnej.


 

§ 7. 1. W ramach czynności programowych, o których mowa w § 4 pkt 3, sporządzający plan urządzenia lasu przygotowuje program ochrony przyrody oraz wskazuje:
  1)   cele i zasady trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz przewidywane sposoby ich realizacji;
  2)   maksymalną ilość drewna przewidzianego do pozyskania w okresie obowiązywania sporządzanego planu urządzenia lasu, zwaną dalej "etatem cięć";
  3)   zadania obejmujące pielęgnowanie upraw, młodników i drzewostanów średnich klas wieku oraz upraw projektowanych do założenia;
  4)   zadania dotyczące zalesień i odnowień, z uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  5)   zadania kierunkowe z zakresu ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej;
  6)   zadania kierunkowe z zakresu gospodarki łowieckiej;
  7)   zadania kierunkowe z zakresu ubocznego użytkowania lasu;
  8)   potrzeby z zakresu infrastruktury technicznej, w szczególności dotyczące turystyki i rekreacji, w nawiązaniu do wielkości zadań gospodarczych oraz stanu infrastruktury technicznej istniejącej w urządzanym lesie.
2. Na etat cięć składa się:
  1)   ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego, wyrażona w metrach sześciennych;
  2)   ilość drewna przewidzianego do pozyskania w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego, wyrażona powierzchniowo oraz szacunkowo w metrach sześciennych;
  3)   ilość drewna przewidzianego do pozyskania w związku z wylesieniami z tytułu zmian przeznaczenia gruntu.
3. Przy określaniu etatu cięć uwzględnia się cele i warunki gospodarki leśnej, sposoby ich realizacji ustalane osobno dla każdego drzewostanu i urządzanego lasu oraz:
  1)   w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1:
a)  wiek rębności poszczególnych gatunków drzew, jako przeciętny wiek osiągania założonych celów,
b)  potrzeby w zakresie przebudowy drzewostanów,
c)  istnienie lasów ochronnych oraz ustanowionych form ochrony przyrody,
d)  następstwa cięć drzewostanów,
e)  wiek dojrzałości rębnej poszczególnych drzewostanów, jako faktyczny wiek osiągania założonych celów;
  2)   w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2:
a)  potrzeby hodowlane,
b)  stan sanitarny lasu.
4. Zadania kierunkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przedstawia się na mapach w ujęciu tematycznym i przeglądowym.


 

§ 8. 1. Tryb sporządzania uproszczonego planu urządzenia lasu obejmuje sporządzenie:
  1)   skróconego opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierającego informację o:
a)  powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także gruntów przeznaczonych do zalesienia wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)  gatunku drzewa dominującego w drzewostanie, zwanego dalej "gatunkiem głównym", jego wieku i bonitacji,
c)  miąższości i zadrzewieniu całego drzewostanu,
d)  siedliskowym typie lasu,
e)  gospodarczym typie drzewostanu
oraz zestawienie powierzchni lasów ochronnych;
  2)   ogólnego opisu drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i miąższości drzewostanu według gatunków głównych i ich wieku;
  3)   rejestru zawierającego:
a)  zestawienie powierzchni lasów według gatunków głównych oraz ich wieku,
b)  zadania z zakresu gospodarki leśnej;
  4)   kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem działek ujętych w sporządzanym uproszczonym planie urządzenia lasu.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się według ewidencjonowanych podmiotów, osobno dla każdego numeru działki gruntu w ramach tych podmiotów.
3. Zadania w zakresie gospodarki leśnej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, zestawione oddzielnie z przeznaczeniem dla poszczególnych właścicieli lasów, powinny wskazywać:
  1)   etat cięć w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania rębnego ustalony w oparciu o warunki, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b-d, oraz:
a)  w drzewostanach zapewniających osiągnięcie celów gospodarki leśnej - przy przyjęciu dla gatunku głównego minimalnego wieku wyrębu w wysokości:
–  120 lat - dla dębu, jesionu, wiązu,
–  100 lat - dla buka, jodły,
–  80 lat - dla sosny, świerka, modrzewia, daglezji, klonu,
–  60 lat - dla brzozy, grabu, olchy czarnej,
–  40 lat - dla osiki,
–  30 lat - dla topoli, olchy szarej,
b)  w drzewostanach niezapewniających osiągnięcia celów gospodarki leśnej (do przebudowy) - bez uwzględniania minimalnego wieku wyrębu;
  2)   etat cięć w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego wynikający z potrzeb pielęgnacyjnych oraz stanu sanitarnego lasu, nieprzekraczający 20 % miąższości drzewostanu wskazanej w sporządzanym uproszczonym planie urządzenia lasu;
  3)   wskazania dotyczące:
a)  ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie dwóch lat od usunięcia drzewostanu,
b)  zalesienia gruntów,
c)  przebudowy drzewostanu,
d)  pielęgnowania lasu,
e)  ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,
f)  ochrony gleb i wód.


 

§ 9. 1. Tryb sporządzania inwentaryzacji stanu lasu obejmuje sporządzenie:
  1)   skróconego opisu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierającego informację o:
a)  powierzchni poszczególnych drzewostanów, gruntów przejściowo pozbawionych roślinności leśnej, a także gruntów przeznaczonych do zalesienia wynikającej z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b)  gatunku głównym, jego wieku i bonitacji,
c)  miąższości i zadrzewieniu całego drzewostanu,
d)  siedliskowym typie lasu,
e)  gospodarczym typie drzewostanu,
f)  wskazaniach z zakresu gospodarki leśnej dotyczących użytkowania rębnego, zwłaszcza z zakresu przebudowy drzewostanów, dotyczących użytkowania przedrębnego oraz odnowienia, pielęgnowania i ochrony lasu, określanych szacunkowo z uwzględnieniem warunków obowiązujących przy sporządzaniu uproszczonego planu urządzenia lasu,
g)  kategorii ochronności w przypadku lasu ochronnego;
  2)   rejestru zawierającego:
a)  zestawienie powierzchni działek według gatunków głównych oraz ich wieku,
b)  wskazania w zakresie gospodarki leśnej;
  3)   kopii lub wyrysu mapy ewidencyjnej z oznaczeniem działek gruntów ujętych w inwentaryzacji stanu lasu.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się według ewidencjonowanych podmiotów oraz z oznaczeniem numeru działki gruntu.


 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 16).


 

§ 11. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.


 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


 

______
1)   Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
2)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460.

TAGI