prawo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców

Dz.U.20.255.2556


Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Rozporządzenie określa tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców, zwanych dalej "rejestrami".


 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1)   ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
  2)   organie prowadzącym rejestry - rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


 

§ 3. Rejestry są prowadzone w systemie informatycznym w oparciu o komputerową bazę danych.


 

§ 4. Wpisu do rejestrów dokonuje się nie później niż w ciągu miesiąca, a wpisu sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


 

§ 5. Wpisu do rejestrów dokonuje się na podstawie:
  1)   wypisu z aktu notarialnego, mocą którego cudzoziemiec nabył lub objął nieruchomość, udziały lub akcje w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;
  2)   odpisu prawomocnego orzeczenia sądu, mocą którego nastąpiło nabycie nieruchomości przez cudzoziemca;
  3)   odpisu wpisu do rejestru przedsiębiorców, dotyczącego nabycia albo objęcia udziałów lub akcji przez cudzoziemca.


 

§ 6. 1. Rejestry zawierają następujące dane:
  1)   liczbę porządkową rejestru;
  2)   datę wpływu do organu prowadzącego rejestr dokumentów, o których mowa w § 5;
  3)   oznaczenie notariusza, repertorium oraz datę sporządzenia aktu notarialnego, oznaczenie sądu, sygnaturę akt oraz datę wydania orzeczenia sądowego, oznaczenie sądu rejestrowego i datę dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców;
  4)   dane osobowe nabywcy:
a)  w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania,
b)  w przypadku osoby prawnej - nazwę lub firmę, oznaczenie kraju, siedziby i adresu oraz pochodzenie większościowego kapitału;
  5)   dane osobowe zbywcy:
a)  w przypadku osoby fizycznej - imiona i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
b)  w przypadku osoby prawnej - nazwę lub firmę oraz oznaczenie siedziby i adresu;
  6)   określenie procentowej wielkości nabywanych lub obejmowanych udziałów albo akcji w spółce będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości;
  7)   oznaczenie nieruchomości - status prawny (własność lub użytkowanie wieczyste), miejsce położenia, powierzchnię i rodzaj, oznaczenie w katastrze nieruchomości oraz oznaczenie księgi wieczystej;
  8)   uwagi organu prowadzącego rejestr dotyczące ewentualnego stwierdzenia nabycia nieruchomości niezgodnie z prawem i podjęcia czynności procesowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy;
  9)   numer i datę wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 oraz art. 3e ust. 1-2 ustawy;
  10)  datę dokonania wpisu.
2. W przypadku gdy dokumenty stanowiące podstawę dokonania wpisu do rejestrów nie zawierają danych, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący rejestry zwraca się o ich przekazanie do podmiotów, w posiadaniu których dane te mogą się znajdować.


 

§ 7. Dla każdego wpisu w rejestrach prowadzi się akta rejestrowe, które obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisu do rejestrów.


 

§ 8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych informuje Ministra Obrony Narodowej o każdym przypadku nabycia lub objęcia przez cudzoziemca nieruchomości, udziałów lub akcji bez zezwolenia w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1-2a ustawy.


 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub objętych przez cudzoziemców (Dz. U. Nr 13, poz. 112).


 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

TAGI