news

Trwają objazdy inspekcyjne nieruchomości komercyjnych w rejonie warszawskim

Warszawa, 12 lipca 2013 r.

Objazdy inspekcyjne w nieruchomości komercyjnych w rejonie warszawskim w firmie RealExperts.pl ruszyły na dobre i trwają.  

Jak informowaliśmy w jednym z poprzednich informacji p.t. Ustalone zostały cechy opisu nieruchomości komercyjnych (niemieszkalnych) dla regionu Warszawy, w którym przedstawiliśmy przyjęty standard opisu transakcji i cech rynkowych nieruchomości komercyjnych:

Stwierdzalne cechy nieruchomości dzielą się na dwie części: 

  • cechy stwierdzalne desktopowo, tj. na podstawie dokumentów, takich jak księgi wieczyste, geodezja, plany zagospodarowania przestrzennego, mapy i zdjęcia satelitarne, mapy i portale tematyczne (środowiskowe, hydrologiczne, geologiczne itp.)
  • cechy stwierdzalne terenowo, tj. na podstawie inspekcji nieruchomości w terenie, obejmujące przede wszystkim typ, liczbę kondygnacji, podpiwniczenie, stan techniczny, standard, nowoczesność, konstrukcję i inne cechy stwierdzalne w terenie.

Oznacza to, że każda nieruchomość w bazie, która potem stanie się podstawą analizy rynku i konstrukcji modelu wartości zostanie szczegółowo opisana co do wszystkich cech i oraz zostanie zinspekcjonowana w terenie.

I tak też się dzieje!

Został zakończony opis desktopowy wszystkich nieruchomości i od 20 czerwca 2013 r. rozpoczął się w naszej firmie regularny objazd inspekcyjny wszystkich dostępnych transakcji zabudowanymi nieruchomościami komercyjnymi na obszarze regionu warszawskiego obejmującego Warszawę oraz 9 okolicznych powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński.

Na podstawie bazy informacji o transakcjach i cechach rynkowych nieruchomości zostanie sporządzona analiza i skonstruowany pełen model wartości obejmujący wpływ wszystkich dających się sensownie i obiektywnie stwierdzić i opisać cech rynkowych, będący podstawą systemu wyceny dla tego rynku.

Inspekcje odbywają się po uprzednim pełnym opisie dokumentacyjno-desktopowym (cechy stwierdzalne na podstawie dokumentów, takich jak księgi wieczyste, geodezja, plany zagospodarowania przestrzennego, mapy i zdjęcia satelitarne, mapy i portale tematyczne (środowiskowe, hydrologiczne, geologiczne itp.). 

Inspektorzy terenowi dokonują na miejscu opisu nieruchomości co do cech stwierdzalnych w terenie, takich jak: hałas (pomiar), oddziaływania zewnętrzne, utrudnienia zagospodarowania, standard techniczny drogi dojazdowej oraz dla każdego budynku: typ opisowy budynku, liczba kondygnacji, podpiwniczenie, technologia, konstrukcja, okres budowy, stan techniczny, standard, nowoczesność, walory architektury, udział sklasyfikowanych typów powierzchni w budynku, ewentualne zmiany w zabudowie + zdjęcia.

  

Inspektorzy terenowi do wprowadzania danych posługują się urządzeniami mobilnymi, wprowadzając dane bezpośrednio do bazy synchronizowanej on-line z serwerem. Poniżej przykładowe zrzuty ekranowe mobilnej bazy danych, którą posługują sięinspektorzy w terenie.

  

  

W związku z tym, że inspektorzy mają bezpośredni kontakt on-line z serwerem i biurem możliwa i wykonywana jest bezpośrednia interakcja między biurem i terenem. Wprowadzane dane są na bieżąco weryfikowane z danymi desktopowymi i przesłanymi zdjęciami, i na bieżąco (jeśli trzeba) poprawiane lub ponownie sprawdzane.

Aktualnie w sposób ciągły jest dokonywane są inspekcje nieruchomości. Poniżej na mapie można zauważyć efekty pracy jednego inspektora.

 

Inspekcje do końca czerwca miały charakter częściowo szkoleniowy i pozwalający na wstępne zebranie odpowiedniego materiału do tworzonych szczegółowych instrukcji opisu nieruchomości. Ze zdefiniowaniem i przedstawieniem (także ilustracyjnym) poszczególnych cech nieruchomości i sytuacji wątpliwych do zaklasyfikowania. Co zmierza do zdefiniowania wewnętrznego standardu opisu stosowanego w RealExperts.pl docelowo jednolicie w zbieraniu danych i wycenie w skali całego kraju.

Idzie o to aby, niezależnie czy wycena odbywać się będzie w Warszawie, na Śląsku, w Szczecinie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Białymstoku czy w Lublinie, czy wprowadza cechy opisujący czy wyceniający, opis nieruchomości, przyjęte cechy i ich stany był zawsze rozumiane tak samo.

W efekcie idzie o to aby postulowany ogólnopolski sysytem wyceny nieruchomości komercyjnych posługiwał się zobiektywizowanym zestandaryzowanym, dokładnym i jednolitym sposobem opisu stanowiącym w skali kraju jednolity punkt odniesienia dla wartości nieruchomości.

 

Tomasz Kotrasiński i Wojtek Nurek

Dział Analiz RealExperts.pl

źródło: Realexperts Sp. z o.o.

TAGI